GenZ

Welkom bij GenZ!

Onze 1ejaarsleerlingen worden dit jaar de helden van het verhaal.
Tijdens de uren 'flextraject' komen in verschillende projecten en thema's de leerstof van de algemene vakken aan bod. De leerkracht is jouw coach.

We behandelen elk kind als individu. Zo krijgen onze leerlingen de kans om voldoende tijd te besteden aan eventuele tekortkomingen en zich ook verder te ontwikkelen in de eigen unieke talenten.

Doelen:
    • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.
    • Leerlingen leren zelfsturend en zelfstandig te werken.
    • Leerlingen leren zichzelf en hun eigen kunnen in te schatten.
    • Leerlingen leren plannen en taken verdelen bij groepswerk.

21e eeuwse vaardigheden

Leerlingen die vandaag starten in het secundair onderwijs moeten voorbereid worden op een zich steeds verder ontwikkelende digitale wereld. Dit is voor GenZ geen nieuwigheid, zij zijn 'digital natives', ze zijn geboren en opgegroeid met digitale media.
Deze evolutie brengt ook een grote verandering mee in de jobs waarvoor mensen worden aangeworven. Velen van deze leerlingen zullen in beroepen terrecht komen die vandaag nog niet bestaan. Wij wensen hen naast digitale vaardigheden ook de noodzakelijke attitudes en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in deze maatschappij aan de slag te kunnen gaan.

Hoe kunnen wij hen hierop voorbereiden ?

We zetten in op een sterke digitale vorming. Op die manier willen we de leerlingen ondersteunen in het correct omgaat met ICT en media. Zowel op het vlak van praktische vaardigheden, werken met een computer en software als met het omgaan met alle informatie op het net, wat is juist, wat is nep? Welke informatie mag ik zelf delen?

Naast ICT hebben ook attitude en weerbaarheid, positief kritisch denken en samen leren samenleven een centrale plaats in onze lessen.

  • Hoe dien ik mij te gedragen in de maatschappij?
  • welke waarden en normen zijn belangrijk?
  • wat verwacht een werkgever of bedrijf van mij?

Hoe werken wij?

De leerlingen worden vanaf hun eerste dagen op onze school begeleid door een hecht team van 4 leerkrachten voor de uren 'flexibel leertraject'.
Van hen zullen er tijdens deze lesuren steeds 2 of meer leerkrachten aanwezig zijn in het klaslokaal.

Elke leerling werkt en leert op zijn eigen ritme. Hij krijgt opdrachten die hij zelfstandig dient uit te voeren.
Aan het begin van elke week ontvangt de leerling de opdrachten en deadlines. Hij bepaalt zelf hoe hij de weekplanning aanpakt. Ook evaluatiemomenten zoals toetsen plant de leerling zelf in. Hij kan deze afleggen op het moment dat hij klaar is om aan te tonen dat hij deze leerstof beheerst.
Op die manier wordt de leerling verantwoordelijk over zijn eigen leerproces. 
In het begin wordt dit proces sterk begeleid door het coachend team.
Wij hopen zo de leerling meer zelfsturend te maken.

Ouderparticipatie

De communicatie met de ouders is cruciaal. De ouder zal dit hele proces van nabij kunnen volgen en in frequent overleg met de coaches meedenken rond eventuele bijsturing en remediëring.

Het klaslokaal

We werken in een bijzonder en open klaslokaal, waarin je vrij kan bewegen, en de geschikte plek kan kiezen naargelang de opdracht die je op dat moment doet.

Dit grote lokaal is ingedeeld met verschillende soorten tafels en zitplaatsen. Zo kan je afwisselen tussen staand of zittend werken. Je kan bijvoorbeeld voor groepswerk een leuke plaats kiezen om te vergaderen met je groep.

ICT

Samen met onze GenZ stappen we vanaf 2017-2018 ook in een ander project, 'laptop in de klas'. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen handboeken van uitgeverijen aan te kopen. Niet om onze leerlingen een hele dag aan het scherm vast te hangen, maar om hen los te maken van het papier en hen met concrete zaken aan de slag te kunnen laten gaan. Onze leerkrachten ontwikkelen eigen lesmateriaal om te gebruiken via het digitale platform van de school.
Ook hier verliezen wij de doelstellingen die omschreven zijn in de eindtermen en de leerplannen niet uit het oog. Zowel de praktische vaardigheden als de kennis die vereist worden voor beide studierichtingen komen uitgebreid aan bod.

Het project 'laptop in de klas' zal de komende jaren worden doorgetrokken naar al onze leerlingen. Meer informatie over de laptop, het toestel, het financiële verhaal enzoverder kan u vinden op de webpagina http://go-tahalle.be/laptop.

1.1 en 1.2

We organiseren GenZ voor 2 groepen: een klas GenZ 1.1 en een klas GenZ 1.2. Elke groep volgt de leerplannen voor respectievelijk de B-stroom en de A-stroom. Ook ligt de nadruk op bepaalde kennis of vaardigheden en de aanpak anders.