Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen. Daarin ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software. Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste fysica. Ze gaan dieper, breder en meer wiskundig in op fenomenen en toepassingen in verband met elektriciteit, elektronica en in beperktere mate trillingen en golven. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod. Zo ontwikkelen leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterken ze hun ruimtelijk inzicht. De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie technieker industriële lijnautomatisatie gerealiseerd. De technieker industriële lijnautomatisatie realiseert de werking van processorgestuurde productielijnen en onderhoudt ze preventief en correctief om de werking van de installatie te verzekeren. Hij automatiseert en past de werking aan via regelaars en sturingen (PLC, PID, fuzzy logic …). Hij realiseert netwerkverbindingen, controleert installaties, zoekt en diagnosticeert defecten, vervangt defecte delen (instrumenten, detectoren, sensoren …) en stelt ze af. Hij voert testen uit vóór het vrijgeven van de installatie. Hij leest technische info in een vreemde taal en voert technische dienstverlening uit. Hij werkt binnen een bedrijf of bij klanten ter plekke. Hij verricht weerkerende handelingen en taken die minder voorspelbaar zijn, volgens de gegeven werkopdracht, (strikte) schema’s, voorschriften en planning. Door (technologische) evoluties veranderen de methoden en apparatuur vaak. Hij werkt soms in wachtdiensten en is soms oproepbaar buiten de werkuren. Hij communiceert constructief en gebruiksvriendelijk met collega’s, klanten, gebruikers en oversten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, milieu- en veiligheidsvoorschriften. Hij komt soms in contact met omgevingsrisico’s eigen aan het bedrijf (warmte, gevaarlijke stoffen, beperkte ruimte …).

Doorstroomprofiel

Industriële ICT is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Industriële ICT situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Toegepaste Informatica
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Elektronica-ICT
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Internet of things
Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 1
Spec Project IICT 10
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM 2
AV Wiskunde 2
AV Wiskunde specifiek 1
TV Elektriciteit 2
TV Informatiewetenschappen 3