Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket algemene gedragswetenschappen waarin ze worden geïntroduceerd in verschillende deelaspecten van de psychologie, de pedagogie en de interpersoonlijke communicatiekaders. Ze worden ook geïntroduceerd in de politicologie en sociologie, met ondersteuning door andere deelgebieden van de sociale en humane wetenschappen zoals geschiedenis, sociaal-economische en politieke geografie en sociale en culturele antropologie. Ze worden gestimuleerd om hun kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen vanuit een reflectie op media(gebruik) en communicatie. Ook hun inzichten over de werking van de rechterlijke macht en justitie worden aangescherpt. Ter ondersteuning van de menswetenschappen krijgen de leerlingen een uitbreiding statistiek met bijzondere aandacht voor het interpreteren van statistische gegevens. Het doel daarbij is dat de leerlingen zelf een eenvoudig verklarend statistisch onderzoek kunnen opzetten.

De leerlingen worden geïntroduceerd in wijsgerige antropologie, ethiek en politieke filosofie. Ze doen dat door te reflecteren over verschillende visies, stromingen en vraagstukken aan de hand van filosofische begrippen.

In biologie verdiepen en verbreden de leerlingen ook hun kennis met betrekking tot de menselijke fysiologie en anatomie, wat bijdraagt tot een beter inzicht in het functioneren van de mens als organisme.

Voor chemie bestuderen de leerlingen het classificeren van stoffen en de IUPAC-naamgeving.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Doorstroomprofiel

Welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Welzijnswetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het Jonge Kind
  • Sport en Bewegen
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
 • Sociaal-Agogisch werk
  • Gezinswetenschappen
  • Maatschappelijke Veiligheid
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Sociale Readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Welzijnswetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Agogische Wetenschappen
  • Onderwijskunde
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Psychologie
 • Sociale gezondheidswetenschappen
  • Logopedische en Audiologische Wetenschappen
  • Milieu- en Preventiemanagement

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Wiskunde 2
AV Historisch bewustzijn 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
Spec Project: Gedrag- en cultuurwetenschappen, filosofie, toegepaste biologie 10
AV Projectwerking 2
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
Spec Toegepaste Psychologie 2