Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica. Ze gaan dieper, breder en meer wiskundig in op fenomenen en toepassingen in verband met elektriciteit, elektronica, mechanica en in beperktere mate trillingen en golven. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod. Zo ontwikkelen leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterken ze hun ruimtelijk inzicht. In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software. De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie elektromecanicien gerealiseerd. De elektromecanicien plant en voert correctieve en preventieve acties uit om de werking van industriële machines, installaties of systemen te behouden op vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid, productiviteit ... en de verwachte levensduur ervan te verzekeren. Hij controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur ...) en de kritieke punten voor slijtage, smering … Hij zoekt en diagnosticeert een defect of storing. Hij vervangt en herstelt de defecte mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen. Hij stelt af en voert tests uit vóór het vrijgeven van de machine of installatie. Hij leest technische info in een vreemde taal. Hij verricht vaak weerkerende handelingen en ook taken die minder voorspelbaar zijn, volgens de gegeven werkopdracht, (strikte) schema’s, voorschriften en planning. Door (technologische) evoluties veranderen de methoden en apparatuur vaak. Hij werkt soms in wachtdiensten en is soms oproepbaar buiten de werkuren. Hij communiceert constructief en gebruiksvriendelijk met collega’s en oversten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, milieu- en veiligheidsvoorschriften. Hij komt soms in contact met omgevingsrisico’s eigen aan het bedrijf (warmte, gevaarlijke stoffen, beperkte ruimte …).

Doorstroomprofiel

Elektromechanische Technieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Elektromechanische Technieken zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Chemische Procestechnieken
 • Technieker Industriële Procesautomatisatie
 • Polyvalent Technieker Havenvoertuigen

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Autotechnologie
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Luchtvaart
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
Spec Project Elektromechanica 10
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM 2
AV Wiskunde 2
AV Wiskunde specifiek 1
TV Elektriciteit 2
TV Mechanica 2