Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket gedragswetenschappen. Ze worden geïntroduceerd in verschillende deelaspecten van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering. Ze maken ook kennis met verschillende deelaspecten van de pedagogie, zoals de orthopedagogie. Ze verkennen het pedagogisch handelen bij kinderen. Dat gebeurt zowel in gewone als bijzondere contexten, waarbij de focus ligt op de ondersteuningsprocessen in leren en ontwikkelen. De leerlingen besteden ook aandacht aan domeinspecifieke wetgeving en deontologie. Ze analyseren domeinspecifieke thema’s en reflecteren over ethische casussen. Ze worden daarbij geïntroduceerd in wijsgerige visies op de mens en ethische visies en daarmee gepaard gaande concepten. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters en de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen gerealiseerd. De kinderbegeleider baby’s en peuters voedt de baby's en peuters op en verzorgt hen bij hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment. De kinderbegeleider schoolgaande kinderen begeleidt de schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd bij hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment. Hij zorgt voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde (speel)omgeving. Hij ondersteunt, organiseert en/of begeleidt de baby’s, peuters of kinderen bij hun activiteiten, waarbij hij hen stimuleert in hun ontwikkeling en uitgaat van hun talenten en ondernemingszin. Hij geeft hen kansen om hun sociale vaardigheden te oefenen, stimuleert positieve contacten tussen hen onderling en stelt grenzen. Hij herkent hun sociaal-emotionele behoeften en speelt erop in zodat het kind zich goed voelt. Hij ondersteunt de algemene ontwikkeling van de baby, de peuter of het kind door zijn gedrag te observeren, de sociaal-emotionele behoeften te herkennen en erover te reflecteren om het handelen erop af te stemmen. Daarbij worden de ouders als eerste opvoeders erkend en ondersteund; hij luistert actief naar hun bezorgdheden. Door op een opbouwende, positieve manier om te gaan en samen te werken met alle belanghebbenden, afspraken te maken, feedback te vragen en te reflecteren kan de werking van de kinderopvang verder verbeterd worden.

Doorstroomprofiel

Opvoeding en Begeleiding is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Opvoeding en Begeleiding zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Persoonsbegeleider

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het Jonge Kind
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
 • Sociaal-Agogisch werk
  • Gezinswetenschappen
  • Maatschappelijke Veiligheid
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Sociale Readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
Spec Project Opvoeding en begeleiding 10
Spec PED 2
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
Spec Toegepaste Psychologie 2
AV Wiskunde 2
AV Projectwerking 2