Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een toegepaste psychologie. Ze worden geïntroduceerd in verschillende deelaspecten van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering. De leerlingen besteden ook aandacht aan domeinspecifieke wetgeving en deontologie. In biologie bestuderen de leerlingen de onderlinge relatie tussen fysiologische processen en anatomische structuren bij de mens vanuit een context-conceptuele benadering. Kennis en inzicht met betrekking tot de menselijke fysiologie en anatomie dragen bij tot inzicht in het functioneren van de mens als organisme. De leerlingen krijgen ook toegepaste filosofie. Ze analyseren domeinspecifieke thema’s en reflecteren over ethische casussen. Ze worden daarbij geïntroduceerd in wijsgerige visies op de mens en ethische visies en daarmee gepaard gaande concepten. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-adviseur gerealiseerd. De schoonheidsspecialist-adviseur geeft vanuit een theoretische achtergrond onderbouwd advies aan klanten of collega’s voor, tijdens of na het (zelf) uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen. Na een intakegesprek met de klant formuleert hij een deskundig advies met als doel het verkopen van verzorgingen en producten. Het advies gaat over een geschikt behandelplan, een gespecialiseerde verzorging, een specifiek apparaat of een bepaald product. Hij heeft daarbij aandacht voor de gezondheidstoestand, de noden en de wensen van de klant. Hij houdt rekening met de persoonlijke stijl, maar hij is ook goed op de hoogte van modetrends en evoluties in het vakgebied. Zo kan hij collega’s adviseren in functie van de noden van het schoonheidsinstituut. Hij maakt de apparatuur schoon en bepaalt de samenstelling van de productvoorraad. Hij beschikt over kennis van de huid, het haar, de nagels, aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam en allerlei producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie. Het werk wordt meestal uitgeoefend in een schoonheidsinstituut of wellnesscentrum met vaak variërende werktijden.

Doorstroomprofiel

Wellness en Schoonheid is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Wellness en Schoonheid situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Gezondheidszorg
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Vakken uren
AV Expressie 1
AV Historisch Bewustzijn 1
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
TV Toegepaste Biologie 1
Spec Toegepaste Psychologie 2
Spec Wellness en schoonheid 11
AV Wiskunde 2
AV Projectwerking 2