Welkom bij GenZ!

De leerlingen van de eerste graad worden de helden in hun eigen verhaal. 

Tijdens de uren 'flex' komt de leerstof van de algemene vakken aan bod door middel van verschillende projecten. De projecten worden op maat van elke leerling gemaakt. We behandelen elk kind als individu. Zo krijgen alle leerlingen de kans om voldoende tijd te besteden aan eventuele tekortkomingen en zich eveneens verder te ontwikkelen in hun eigen unieke talenten. Met uitdagende extra oefeningen voor sterkere leerlingen en remediërende oefeningen en extra tijd voor wie dat nodig heeft, werken wij op maat van elke leerling. 

De leerkrachten zijn jouw coach. Zij staan steeds in co-teaching voor de klas. Zo kan er tijd en ruimte gemaakt worden voor individuele begeleiding tijdens de les. 

Doelen:

  • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.
  • Leerlingen leren zelfsturend en zelfstandig te werken.
  • Leerlingen leren zichzelf en hun eigen kunnen in te schatten.
  • Leerlingen leren plannen en taken verdelen bij groepswerk.
  • Leerlingen leren samenwerken.

 

21e eeuwse vaardigheden

Leerlingen die vandaag starten in het secundair onderwijs moeten voorbereid worden op een zich steeds verder ontwikkelende digitale wereld. Dit is voor GenZ geen nieuwigheid, zij zijn 'digital natives', ze zijn geboren en opgegroeid met digitale media.
Deze evolutie brengt ook een grote verandering mee in de jobs waarvoor mensen worden aangeworven. Velen van deze leerlingen zullen in beroepen terecht komen die vandaag nog niet bestaan. Wij wensen hen naast digitale vaardigheden ook de noodzakelijke attitudes en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in deze maatschappij aan de slag te kunnen gaan.

Hoe kunnen wij hen hierop voorbereiden?

We zetten in op een sterke digitale vorming. Op die manier willen we de leerlingen ondersteunen in het correct omgaan met ICT en media. Zowel op het vlak van praktische vaardigheden, werken met een computer en software als het omgaan met alle informatie op het net, wat is juist, wat is nep, welke informatie mag ik zelf delen?

Naast ICT hebben ook attitude en weerbaarheid, positief kritisch denken en samen leren samenleven een centrale plaats in onze lessen.

  • Hoe dien ik mij te gedragen in de maatschappij?
  • Welke waarden en normen zijn belangrijk?
  • Wat verwacht een werkgever of bedrijf van mij?

Hoe werken wij?

De leerlingen worden vanaf hun eerste schooldag begeleid door een hecht team van co-teachers voor de uren 'flexibel leertraject'. Tijdens deze lesuren zijn er steeds minstens 2 coaches aanwezig in het klaslokaal.

Aan het begin van elke week ontvangt de leerling de opdrachten en deadlines. Hij bepaalt zelf hoe hij de weekplanning aanpakt. Elke leerling werkt en leert op zijn eigen tempo. Hij krijgt opdrachten die hij zelfstandig moet uitvoeren. Wie nood heeft aan extra hulp, uitleg of begeleiding kan steeds rekenen op een van de aanwezige coaches. Zij begeleiden de leerlingen individueel tijdens hun leerproces. 

Sommige evaluatiemomenten, zoals taken of toetsen, plant de leerling zelf in. Hij kan deze afleggen op het moment dat hij klaar is om aan te tonen dat hij deze leerstof beheerst. Op die manier wordt de leerling verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. 

In het begin van het schooljaar wordt dit proces sterk begeleid door het coachend team. In de loop van de eerste graad trachten wij de leerlingen meer zelfsturend te maken, zo leert hij zelfstandig werken en plannen en is hij goed voorbereid op de 2e graad. 

Nieuwe Eindtermen 2019-2020 1e jaars

Bij de start van het schooljaar 2019-2010 gaan ook de nieuwe eindtermen voor de eerste graad in. Met deze nieuwe eindtermen starten wij ook een nieuw evaluatiesysteem op. De leerlingen worden vanaf dit schooljaar niet langer geëvalueerd op punten maar wel op onderwijsdoelen. Zij dienen deze doelen bereikt te hebben tegen het einde van de eerste graad. Zowel de leerling als de ouders kunnen steeds zelf de vooruitgang volgen via dit evaluatiesysteem.

.1 en .2

We organiseren GenZ in het eerste jaar voor 2 groepen: GenZ 1.1, GenZ 1.2. De groepen volgen de leerplannen voor respectievelijk de B-stroom en de A-stroom. In het tweede jaar stromen de leerlingen door naar GenZ 2.1 en 2.2.

  B-stroom A-stroom
1ste jaar GenZ 1.1 GenZ 1.2
2de jaar GenZ 2.1 GenZ 2.2

 

Het klaslokaal

We werken in bijzondere en open klaslokalen, waarin je vrij kan bewegen, en de geschikte plek kan kiezen naargelang de opdracht die je op dat moment doet. Deze grote lokalen zijn ingedeeld met verschillende soorten tafels en zitplaatsen.

Zo kan je afwisselen tussen staand of zittend werken. Je kan bijvoorbeeld voor groepswerk een leuke plaats kiezen om te vergaderen met je groep of een rustig plaatsje zoeken om even alleen te werken. 

GenZ lokaal met zetel en kleurrijke kasten.

Thinkpad L380

ICT

Wij kiezen er bewust voor om geen handboeken van uitgeverijen aan te kopen. Niet om onze leerlingen een hele dag aan het scherm vast te kluisteren, maar om hen met concrete zaken aan de slag te laten gaan. Onze leerkrachten ontwikkelen eigen lesmateriaal om te gebruiken via het digitale platform van de school.

Ook hier verliezen wij de doelstellingen die omschreven zijn in de eindtermen en de leerplannen niet uit het oog.

Elke leerling heeft hiervoor een eigen laptop, die hij ook thuis kan gebruiken.

Lees meer over de laptop

Ouderparticipatie

De communicatie met de ouders is cruciaal. De ouder zal dit hele proces van nabij kunnen volgen en in frequent overleg met de coaches meedenken rond eventuele bijsturing en remediëring.

GenZ?

Met de naam GenZ verwijzen we naar een nieuwe generatie jongeren, de generatie Z.

Generatie Z, zo wordt de leeftijdsgroep van onze eerstejaars genoemd door trendwatchers. Deze generatie is ambitieus maar beseft ook al dat ze hun plaats op de arbeidsmarkt zullen moeten verwerven met werk en inzet.